Coordinador de Seguretat i Salut a les obres de Construcció:

 

El Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, descriu la figura i les funcions del Coordinador de seguretat i salut.

Bàsicament, aquesta figura recau en un tècnic designat pel promotor de l'obra que compta amb formació d'Enginyer, Enginyer tècnic o Arquitecte, Arquitecte tècnic i formació en seguretat laboral.

La seva missió en l'obra és fonamentalment:

a) Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat:

     1. En prendre les decisions tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases de treball que vagin a desenvolupar-se simultània o successivament.

     2. En estimar la durada requerida per a l'execució d'aquests diferents treballs o fases de treball.

b) Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si escau, els subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al fet que es refereix l'article 10 d'aquest Reial decret.

c) Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si escau, les modificacions introduïdes en el mateix. Conforme al que es disposa en l'últim paràgraf de l'apartat 2 de l'article 7, la direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació de coordinador.

d) Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

i) Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.

f) Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació de coordinador.

Des del nostres despatxos d'enginyeria a Banyoles i el despatx d'enginyeria a Vic, donem cobertura a aquest servei, a les comarques de Girona i de Barcelona.