Adequació de màquines

 

El Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, dintre del marc de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

 

Fem projectes d'adequació de tot tipus de maquinària a les disposicions legals del RD 1215/1997, emetent certificat de compliment després de l'adequació.

 

També realitzem l'expedient tècnic per al marcatge CE per a nova maquinària, requisit indispensable per a poder-la comercialitzar, manuals d'instruccions, etc. Des del nostre despatx d'enginyeria a Banyoles i/o el despatx d'enginyeria a Vic, donem cobertura a aquest servei, a les comarques de Girona i de Barcelona.

---------------------------------------------------------------

 

Paraules de recerca: Legalització de màquines, Adequació de màquines, Certificació de màquines, Certificat màquina, Certificat adequació, Legalització maquinària, Adequació maquinària, Certificació maquinària, RD 1215/1997, RD 1215/97, Enginyer a Banyoles, Arquitecte tècnic a Banyoles,Enginyeria a Banyoles

Enginyer a Girona, Arquitecte tècnic a Girona, Enginyeria a Girona

Enginyeria Girona.