Pla de seguretat i salut. Obres de construcció


En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, si escau, de l'estudi bàsic de seguretat i salut, cada contractista ha d'elaborar un pla de seguretat i salut (PSS), en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions de l'estudi o estudi bàsic, d'acord amb el seu propi sistema d'execució d'obra.

En aquest pla s'han d'incloure, si cal, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi, amb la corresponent justificació tècnica, que no poden implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic.

El pla de seguretat i salut ha de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel coordinador en matèria de seguretat i salut.

 

El pla de seguretat i salut ha d'estar a disposició permanent de: persones que intervinguin a l'obra, les persones o òrgans amb responsabilitats en prevenció a les empreses que intervinguin, els representants dels treballadors, així com de la direcció facultativa i de la Inspecció de Treball i Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les Administracions públiques competents.

Cal tenir en compte que la comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent ha d'acompanyar-se del pla de seguretat i salut.

 

Des del nostre despatx d'enginyeria a Banyoles i/o el despatx d'enginyeria a Vic, donem cobertura a aquest servei, a les comarques de Girona i de Barcelona.