Sector industrial:

 • Maquinària
  • Adequació de maquinària (RD 1215/97)
  • Expedients tècnics de noves màquines. Declaració CE de conformitat (Directiva 2006/42/CE)
 • Projectes i direccions d'obra 
 • Projectes d'activitats
 • Projectes de lluita contra-incendis

Sector construcció:

 • Coordinacions de Seguretat i Salut
 • Estudis de Seguretat i Salut
 • Plans de Seguretat i Salut
 • Projectes de muntatge de bastida

Nous emprenedors:

 • Llicències d'activitats / Inici de negocis:
  • Règims de comunicació, Llicències mediambientals, Activitats classificades... 
  • Projectes adequació de locals... 

Eficiència energètica:

 • Certificació energètica d'edificis